Terapiua Uzależnień

Cele Terapii

Terapia Uzależnień w programie modułowym, umożliwia nam dopasowanie programu do możliwości czasowych osób chcących podjąć się leczenia a sam zakres świadczeń leczniczo – terapeutycznych skierowany jest zarówno do osób rozpoczynających leczenie, jak i do osób, które odbyły świadczenia na poziomie programu podstawowego terapii uzależnień.

Podstawowe założenia terapii:

 • uwzględnienie udziału patamechanizmów chorobowych zarówno w procesie powstawania uzależnienia jak i w tracie jego leczenia,
 • założenie zróżnicowania strategii terapeutycznej w zależności od fazy terapii i deficytów Pacjenta,
 • zindywidualizowanie oddziaływań psychoterapeutycznych poprze wprowadzenie Osobistych Programów,
 • konsultowanie programu leczenia i stanu zdrowia Pacjenta z lekarzem psychiatrą oraz nadzór lekarza nad całym procesem terapii Pacjenta,
 • proces terapeutyczny podlega nadzorowi Superwizora,
 • realizacja Programu terapeutycznego odbywa się w oparciu o wysokie kwalifikacje personelu terapeutycznego, zgodne z ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji kwalifikacji personelu i funkcjonowania oraz rodzaju zakładów leczenia odwykowego (Dz. U. Nr 3/2000, poz. 44).

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kierunkiem leczenia uzależnień, rekomendowanym przez między innymi Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, główne cele Programu Leczenia Uzależnień stanowią:

 • wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,
 • budowanie własnej motywacji do leczenia i abstynencji,
 • praca nad zbudowaniem tożsamości osoby uzależnionej,
 • rozpoznawanie strat i wyraźne powiązanie ich z zażywanymi środkami psychoaktywnymi,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z głodem związanym z uzależnieniem,
 • praca nad uświadomieniem sobie faktu utraty kontroli nad zażywanymi substancjami stanowiących katalog środków psychoaktywnych.
 • zmiana destrukcyjnych zachowań i nabycie umiejętności służących zdrowiu,
 • poznawanie i ćwiczenie konstruktywnych zachowań m.in. TAZA,
 • nauka rozpoznawania i rozbijania mechanizmów choroby wpływających na regulację uczuć, sposoby myślenia i struktura „JA”,
 • nauka umiejętności zapobiegania nawrotom choroby,
 • nauka techniki relaksacji.

Tags: terapia uzależnień Warszawa, terapia Warszawa, leczenie uzleżnień Warszawa, program terapii Warszawa, program leczenia Warszawa, terapia uzależnienia Warszawa, cel leczenia, terapia uzależnienia od narkotyków Warszawa, terapia uzależnienia od leków Warszawa, terapia uzależnienia od alkoholu Warszawa